CD – kosmetyki inspirowane naturą
Czas czytania:7 min

CD – kosmetyki inspirowane naturą

0 0

Delikatna pielęgnacja skóry z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków zyskuje coraz szersze grono zwolenniczek. Kobiety szukają produktów, które nie tylko subtelnie pozwalają dbać o ciało, ale też tych, które nie mają negatywnego wpływu na organizm. Ta filozofia świadomej pielęgnacji towarzyszy marce CD, która od lat oferuje kosmetyki będące blisko natury. Ich receptury komponowane są zgodnie z prawem „czystości składu” opierającym się na eliminacji kontrowersyjnych składników. Już teraz, także Polki pragnące mądrze wybierać sposób pielęgnacji, mogą poznać fenomen marki od lat kochanej przez Niemki!

Świadome pominięcie kontrowersyjnych składników, czyli znak 0%

Pragnienie korzystania z naturalnych kosmetyków jest większe niż kiedykolwiek, dlatego w zgodzie ze swoim DNA, marka CD pokazuje, co tak naprawdę kryje się pod jej filozofią „czystości składu”. Rozumiejąc i szanując naturę każdej kobiety, której zależy na delikatnej pielęgnacji, CD pokazuje moc transparentnych i starannie skomponowanych formuł swoich produktów. Filozofia „czystości składu” marki CD bazuje na założeniu, iż „mniej znaczy więcej”, dlatego w składzie produktów z jej logo nie znajdziemy szkodliwych substancji (0%) takich jak: silikony, parabeny, oleje mineralne, barwniki. W kosmetykach CD nie ma też składników pochodzenia zwierzęcego. Eliminacja wybranych komponentów niweluje ryzyko podrażnień skóry oraz alergii. Oprócz tego marka CD przeciwdziała prowadzeniu testów na zwierzętach, dlatego jakością jej produktów mogą się też cieszyć osoby zwracające uwagę na etyczne aspekty produkcji kosmetyków. Wszystko po to, aby oferować delikatną pielęgnację oraz dbać o najwyższą jakość produktów. Podejście to pod nazwą „Reinheitsgebot® ” (ang. purity law) znane jest szerzej w branży browarniczej, która prowadziła je w XV w. w celu zapewnienia najwyższej jakości produkowanego trunku.

CD – sukces zbudowany na zaufaniu

Koncept marki CD bazuje na wartościach i filozofii, które z roku na rok zyskują coraz szersze grono zwolenniczek. Od samego początku celem i ambicją marki CD jest oferowanie konsumentkom delikatnej pielęgnacji skóry opartej na świadomym wyborze. W procesie tworzenia kosmetyków, CD przykłada niezwykle wiele uwagi do skutecznego połączenia kilku wartościowych składników, które przyjaźnie współgrają ze skórą.

CD

 Żele pod prysznic, czy dezodoranty w różnych formach to tylko jedne z najważniejszych kategorii produktowych, które marka CD opracowała z myślą o kobietach szukających bezpiecznej pielęgnacji. Zarówno żele pod prysznic, a także dezodoranty w trzech formach – deo atomizer, roll-on oraz spray, dostępne są w czterech różnych wersjach zapachowych: owoc granatu, lilia wodna, cytryna oraz kwiat pomarańczy

Chcesz się osobiście przekonać dlaczego Niemki pokochały produkty marki CD?

Napisz nam  „Czego Twoja skóra potrzebuje do codziennej pielęgnacji?”

i wygraj jeden z 5 zestawów kosmetyków.

 

Konkurs roziązany!

Nagrody wędrują do:

chemasia@

kasia1986@

karolina.pierzchala@

lilka.religa@

alexandra2@

REGULAMIN KONKURSU
” Kosmetyki CD bliskie natury”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem konkursu ” Kosmetyki CD bliskie natury” zwany dalej konkursem, jest Fit.pl Sp. z o. o.
1.1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Lornamead GmbH, reprezentowany przez
Multi Communications Sp. z o.o
ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa
www.multipr.pl
tel.: +48 22 845 04 36, fax: +48 22 845 65 92
NIP: 521-008-77-60, KRS: 0000052017, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN

zwany dalej „Fundatorem”.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie, Rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Konkurs organizowany jest na stronie https://superpani.pl serwisu z grupy FIT.pl. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu trwa od dnia 22 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, do godz. 24:00.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.
3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3 są przetwarzane przez FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy Konkursu – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda osoba fizyczna, która od dnia 22 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, do godz. 24:00. dokona zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa będzie polegało na wykonaniu zadania konkursowego oraz przesłaniu zgłoszenia zatytułowanego „Konkurs – ” na adres e-mail: konkurs@superpani.pl
3. Zadaniem konkursowym uczestników jest odpowiedzieć na pytanie konkursowe:
„Czego Twoja skóra potrzebuje do codziennej pielęgnacji?”
Wygrają najciekawsze odpowiedzi. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców
4. Każde przesłane zgłoszenie na adres konkurs@superpani.pl z tytułem maila „Konkurs – Kosmetyki CD bliskie natury” w trakcie trwania konkursu będzie rejestrowane w systemie elektronicznym Organizatora, jako jedno uprawnienie do nagrody konkursowej. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.
5. Każdy uczestnik, który dokonał prawidłowego zgłoszenia udziału w konkursie, może ubiegać się o nagrodę, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
6. W dniu 4 stycznia 2016 roku specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi konkursowe wyłaniając pięciu zwycięzców.

4. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest 5 zestawów kosmetyków CD:

  • CD Żel pod prysznic Lilia Wodna
  • CD Deo atomizer Lilia Wodna
  • CD spray Lilia Wodna
  • CD roll-on Lilia Wodna
  • CD Happy Deo atomizer
  • CD Happy Deo roll-on

2. Nagrody w konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom konkursu zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Nagrody zostaną wydane w terminie wskazanym w regulaminie konkursu
3. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursie.

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I WYDANIE NAGRODY

1. Wyłonienie zwycięzców w konkursie, przeprowadzone zostanie przez specjalnie powołaną komisję konkursową w dniu 4 stycznia 2016 roku.
2. W przyznaniu nagród biorą udział wszystkie zgłoszenia zarejestrowane od dnia 22 grudnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, do godz. 24:00.
3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, data zgłoszenia, kreatywność odpowiedzi, oryginalność, poczucie humoru, to kryteria brane pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców.
4. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich wyłonienia, pod adresem e-mail, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
5. Organizator zastrzega, że powiadomienie zwycięzcy o wygraniu nagrody, nastąpi wyłącznie w formie opisanej powyżej i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody.
6. Organizator zastrzega, że nie będzie informował pozostałych uczestników konkursu o braku wygranej droga mailową.
7. Organizator zastrzega, iż nie wypłaci równowartości nagród w gotówce.
8. Dane zwycięzcy będą udostępnione do wglądu w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji danych zwycięzcy oraz treści jego odpowiedzi na pytanie konkursowe m.in. na stronie www.superpani.pl
9. Za pomocą wiadomości email potwierdzającej wygraną zwycięzca zostanie poproszony o potwierdzenie danych osobowych oraz danych adresowych. Zwycięzca zostanie także poinformowany, że w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia o wygranej powinien potwierdzić za pomocą wiadomości email dane osobowe oraz oświadczenie o pełnoletniości i zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem oraz, że nie dotyczą go zastrzeżenia pkt. 2 rozdział 2 niniejszego regulaminu.
10. Po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia informacji oraz danych adresowych, o których mowa w punkcie 9, nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą lub kurierem w terminie wyznaczonym przez Organizatora jednak nie później niż 10 dni od daty przysłania maila o którym mowa w pkt. 9 rozdział 2 niniejszego regulaminu
11. Nagroda niewydana w konkursie z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy pozostaną w dyspozycji Organizatora.

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody, o których mowa w pkt. 4.1, będzie komisja konkursowa.
2. Komisja konkursowa składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
3. Komisja konkursowa dokonując weryfikacji zgłoszeń konkursowych, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym regulaminem oraz kryterium oryginalności wykonania zadania konkursowego.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od ostatecznego dnia wydania nagród. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji, adres email, z którego wysłane zostało zgłoszenie, treść wysłanego zgłoszenia, datę i godzinę wysłanego zgłoszenia.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie regulaminu.
5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

8. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez uczestników konkursu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin konkursu dostępny będzie w biurze Organizatora: FIT.pl Sp.z.o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Toruńska 9 oraz www.fit.pl
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous post Sukienki na Wigilię. Wybierz swoją idealną!
Next post Świąteczne ozdoby z żółtego sera